Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6  ตำบล  วัดธาตุ  อำเภอ  เมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีพื้นที่เขตบริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  6 บ้านเบิดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเบิดน้อย  หมู่ที่ 5 บ้านภู่