Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
  นายสุกรรณ สุตมิตร
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2500 – 2505

 
 

  นายผอง พลภูมิ
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2505– 2506

 
 

  นายโกศล หมั่นพลศรี
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2506 – 2516

 
 

  นายสุกรรณ สุตมิตร
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
 พ.ศ.2516 – 2521

 
 

  นายโกศล หมั่นพลศรี
 
  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
  พ.ศ.2521 – 2528

 
 

  นายสุกรรณ สุตมิตร
 
  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  พ.ศ.2528 – 2529

 
 

  นายเด่นชัย ธรรมวงศา
 
  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
    พ.ศ.2529 – 2545

 
 

  นายเด่นชัย ธรรมวงศา
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ.2545 – 2547

 
 

  นายสายันต์ มูลทาทอง
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 พ.ศ.2547 – 2562

 
 

  นายฉลองชัย อินทขีณี
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 พ.ศ.2563 – 2565

 
 

  นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี
 
  ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ.2565 – 2566

 
 

  นายณัฐพล รักไทย
 
  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 พ.ศ.2566-ปัจจุบัน

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายณัฐพงศ์ รักไทย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นายนิวัฒน์ กองแก้ว
 
  Tel : 0885521209 FB : https://www.facebook.com/kruniwat
 
 

  นางสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์
 
  https://www.facebook.com/tippawan.aiw
 
 

  นางสาวสตรีขวัญ ขานตา
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางนฤมล บัวจันทร์
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางพัชรา โพธินาม
 
 
 
 

  นายสีสุวงค์ ป้อมสุวรรณ
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นางปาริชาต ลิ้มมณีประเสริฐ
 
 
 
 

  นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์